TR-Turkiye - SMM IHRC-Special Monitoring Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
"Because what we do today, we do for Generations"
SPECIAL
MONITORING MISSION
IHRC
Go to content

TR-Turkiye

Members > Volunteers > Asian Region
Team Republic of Turkey
Volunteers Team
Muhammed Kamil Khashan

No V3295
28.12.20
Alfares Tayseir

No V3306
31.12.20
Amran Alkahwaji

No V3336
31.12.20
Amran Alkahwaji

No V3336
31.12.20
Tamer Turkmani

No V3337
5.01.20
Ale Sulo

No V3387
12.01.21
Mohamad Assi

No V3398
12.02.21
Vided Selemi

No V3403
16.01.21
Jamal Alezzaddin

No V3406
16.01.21
Zakeriya Mukris

No V3498
21.01.21
Khaled Alnajeb

No V3502
25.01.21
Abdulmalek Al Nahar

No V3548
7.02.21
Sehem El Ibrahim

No V3558
7.02.21
Alhassan Vagamu Siryon

No V3675
26.02.21
Edip Sadik

No V3692
1.03.21
Abdulhadi El Abbud

No V3708
6.03.21
Cemil Hac Hassun

No V3717
10.03.21
Husam Ghanm Abou Halak
No V3839
12.04.21
Mohammad Quraby

No V3841
12.04.21
Cemal Bitar

No V3843
12.04.21
Elseyyid Ahmed Ibtisam

No V3845
12.04.21
Cemil Hac Hassun

No V3717
10.03.21
Omar Albses

No V3847
12.04.21
Mohamad Albases

No V3848
12.04.21
Mazen Khadijeh

No V3849
12.04.21
Havle Rukbi

NoV3850
12.04.21
Khalid Shumaity

No V3851
1.04.21
Khaled Alhammadi

No V3855
12.04.21
Muhannad Aldalati

No V3856
12.04.21
Mohamad Obeid

No V3857
12.04.21
Halit Cudiy

No V3860
12.04.21
Ahmed Hafez

No V3861
15.04.21
Halit Kessuf

No V3862
15.04.21
Usama Al Asved

No V3863
15.04.21
Ali Alhasan

No V3867
15.04.21
Muhammed Bireyki

No V3868
15.04.21
Aide Elhaj Yusuf

No V3869
15.04.21
Albasis

No V3876
15.04.21
Anes Elsvd

No V3877
15.04.21
Omer Cemmul

No V3878
15.04.21
Emira Tayyar

No V3879
15.09.21
Suhair Salloum

No V3881
15.04.21
Abir Jawash

No V3882
15.04.21
Alaa Addin Albasis

No V3883
15.04.21
Muhammed Ahmed

No V3886
15.04.21
Ied Hussian

No V3887
15.04.211
Asmaa Ajaj

No V3888
15.04.21
Muhammed Alsayed

No V3892
20.04.21
Luey El Vegga

No V3893
20.04.21
Husam Ghanm Abou Halak
No V3896
20.04.21
Ahmad Albses

No V3897
20.04.21
Munip Elcilha

No V3898
20.04.21
Mahmud Masari

No V3899
20.04.21
Mosaf Aiiz Aldin

No V3902
20.04.21
Abdurrezak Ziydan

No V3903
20.04.21
Noha Al Nahar

No V3905
20.04.21
Ali Alazouk

No V3907
20.04.21
Wasim Alhaj

No V3908
20.04.21
Hisem Sayrafi

No V3911
22.04.21
Galib Elhaj Yusuf

No V3921
22.04.21
Talal Fekri

No V3922
22.04.21
Mohamad Mahboub Bibo
No V3927
22.04.21
Ibrahim Joudi

No V3929
22.04.21
Mohammed Surur

No V3931
24.04.21
Muhammed Kannish

No V3934
24.04.21
Mahmood Abdaziz

No V3937
24.04.21
Husam Omer

No V3938
24.04.21
Ibrahim Alsmadi

No V3939
28.04.21
Walid Sheikh Muhammad Al-Hussein
V3940
28.04.21
Marwan Trabulsieh

No V3941
28.04.21
Ahmad Eter

No V3943
28.04.21
Zuher El Salum

No V3946
28,04,21
Muhammad Hallak

No V3953
28.04.21
Usama Alsaid

No V3954
28.04.21
Ahmad Kassem

No V3955
28.04.21
Helen Hallak

No V3956
28.04.21
Mohammed Ali Awad

No V3957
28.04.21
Najm Aldin Alsaleh

No V3960
28.04.21
Suleiman Azzamel

No V3962
3.05.21
Adel Kataf
No V3964
3.05.21
Abourrezzak El Ali

No V3968
3.05.21
Halil El Esved

No V3969
3.05.21
Hesham Sairafi

No V3970
3.05.21
Galib Elhaj Yusuf

No V 3973
3.05.21
Abdullateif  Matr

No V3975
3.05.21
Maye Kolin

No V3976
3.05.21
Mahmud Fevaz

No V3978
3.05.21
Alabdeen Kadoor

No V3980
5.05.21
Ahmad  Termaniney

No 3981
5.05.21
Hasen Elasmer

No V3982
5.05.21
Muhammed Al Khateib

No V3984
5.05.21
Mustafa Orabi

No V3987
5.05.21
Abdullah Elomar

No V3988
5.05.21
Ali Zamzam

No V3994
5.05.21
Hussein Amer

No V3997
7.05.21
Halid Elubeyd

No V3998
7.05.21
Muhammed Samo

No V4011
7.05.21
Adnan Nahas Sharifeh

No V4019
12.05.21
Zaytoun Ismail

No V4023
12.05.21
Mezin Farfur

No V4026
21.05.21
Ali Seyh

No V4028
18.05.21
Ghassan AL Junaid

No V4030
18.05.21
Aymen Hamido

No V4032
18.05.21
Edib El Huseyin

No V4038
21.05.21
Luay Elcuneyd

No V4042
24.05.21
Ahmad Al Hussein

No V4044
24.05.21
Omar Al Ibrahim
No V4045
24.05.21
Muhammed Muhammed

No V4049
24.05.21
Mahmoud Jamali

No V4050
24.05.21
Moataz Al Shalah

No V4051
24.05.21
Ali Al Faris

No V4052
24.05.21
Huseyin Al Faris

No V4054
24.05.21
Ahmed Al-Youssef

No V4057
24.05.21
Mohammed Al Faris

No V4069
1.06.21
Mohammed Junaid

No V4070
1.06.21
Marwa Ajamiah

No V4075
1.06.21
Ayse Bodaka

No V4097
23.06.21
Ayse Bodaka

No V4097
23.06.21
Annam Al Deeb

No V4185
12.07.21
Mojahed Ayan

No V4190
16.07.21
Yosra Alomar

No V4214
24.07.21
Tamer Altair

No V4341
23.08.21
Serkan Mete

No V4782
28.09.21
Husam Omer

No V4867
11.10.21
Mohamad Mahboub Bibo

No V5051
22.11.21
Nasar Ahmad Azizi

No V5073
101221
Sirren Izzeddin Mahmoud Khemesh
No V5120
20.12.21
Abeer Rahabi

No V5146
21.12.21
Abdullah Ahmediyye

No V5212
16.01.22
Samer Alhaddoulah

No V5216
16.01.22
Enes El Hasan

No V5221
18.01.22
Emira Tayyar

No V5240
20.01.22
Huthaifa Bakri

No V5172
24.01.22
Suleman Sattuf

No V5328
3.02.22
Elabbas Sihem

No V5329
3.02.22
Alobeid Fedaa

No V5330
3.02.22
Abdullah Alsaidali

No V5336
3.02.22
Elubyed Hale

No V5337
3.02.22
Muhammed Merdod

No V5396
12.02.22
Cemal Elubeyd

No V5441
23.02.22
Malik Gannum

No V5453
28.02.22
Ahmet El Asvad

No V5809
2.06.22
Omar Hawa

No V5843
8.06.22
Mohamad Hamod

No V5845
8.06.22
Morad Alsharif

No V5858
18.06.22
Meyzer El Acil

No V5875
22.06.22
Omar Eiba

No V5979
9.07.22
Abdulkarim Al Abdul Muhsin
No V5989
9.07.22
Rawa Elnecar

No V5990
9.07.22
Copyright 2018. Created by IHRC Czech Republic
World News Copyright
The prohibition of processing the data of the organization and its members, in particular applies to persons or others, who submit slander or untrue content in the mass media.
copyright / confidentiality penalty $ 1 million according to Article 6 of the agreement, the competent is arbitration court .
Back to content